[logo]


Nowe Ustawienia wg Berta Hellingera


Facebook


ROK HELLINGER SCIENCIA® W POLSCE

 1. Hellinger sciencia®- wprowadzenie
  Hellinger sciencia®, w tym miejscu w pełni świadomie zapisana w ten a nie inny sposób, jest nauką o miłości Ducha. Nauką uniwersalną, która dotyczy porządków ludzkiego współistnienia, poczynając od relacji panujących w obrębie rodziny – a więc związku mężczyzny i kobiety oraz rodziców i dzieci, włączywszy w to ich wychowanie – poprzez porządki w pracy, w organizacjach aż do tych, którymi rządzą się grupy, narody i kultury.
  Równocześnie jest uniwersalną nauką odnosząca się do nieporządków, które prowadzą do konfliktów między ludĄmi, a w konsekwencji dzielą ich zamiast łączyć. Te porządki i nieporządki przenoszą się także na nasz organizm, odgrywając istotną rolę w powstawaniu chorób, mają znaczący wpływ na zdrowie fizyczne, duchowe i umysłowe.
  Dlaczego nauka ta nazywa się Hellinger sciencia®? Ponieważ wszelkie związane z nią wglądy uzyskałem, opisałem i sprawdziłem w praktyce podczas publicznej pracy z klientami. Wiele osób miało możliwość odczuć jej działanie bezpośrednio na sobie, mogło także zaobserwować wpływ, jaki wywarła zarówno na nich samych, jak i na relacje z innymi ludĄmi. To niezaprzeczalny dowód, że chodzi tu o prawdziwą naukę.
  Hellinger sciencia® jako nauka, jest w ciągłym ruchu. Oznacza to, że bez ustanku się rozwija, coraz dalej i dalej, również dzięki doświadczeniu i wglądom tych wszystkich, którzy postanowili się nią zajmować, wyrażając jednocześnie zgodę na to, co ze sobą niesie. Jako żywa nauka nie tworzy szkoły, tak jakby była czymś zamkniętym, i nie da się jej wyuczyć ani też przekazać jako coś ostatecznego. Nie ma tu miejsca na badanie jej skuteczności, jakby można ją było oceniać lub osądzać wedle jakichś kryteriów, które wychodzą daleko poza nią i tak jakby musiała się ona przed nimi usprawiedliwiać. Jej uzasadnieniem jest z jednej strony wpływ, jaki miała i wciąż ma na ludzi, z drugiej zaś sukces, który odniosła. Pod tym także względem jest ona nauką otwartą.

 2. Wymiar duchowy
  Hellinger sciencia® osiągnęła również inny wymiar, daleko wykraczający poza bezpośrednie i namacalne wglądy dotyczące porządków i nieporządków w obrębie naszych związków, mianowicie wymiar duchowy. Dopiero wychodząc z tej płaszczyzny w pełni zauważamy doniosłość tych wglądów, ich uniwersalne znaczenie i skutki, które można zaobserwować na wielu płaszczyznach naszego życia.
  Czym jest ten duchowy wgląd i jakie są jego wymiary? Wywodzi się on z następującej obserwacji i wynikających z niej skutków: wszystko, co istnieje, nie porusza się samo z siebie, lecz wprawiane jest w ruch z zewnątrz. Nawet jeżeli coś porusza się tak, jakby to było działanie samodzielne, to zawsze ma swój początek, który nie wypływa sam z siebie. Stąd każdy ruch, również ruch wszystkiego, co żyje, powraca do przychodzącego z zewnątrz ruchu, który nie ma swojego początku i trwa nieprzerwanie tak długo, jak długo trwa życie. Należy tu zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Każdy ruch, przede wszystkim każdy ruch tego, co żyje, jest ruchem świadomym. Zakłada, że istnieje świadomość w każdej z sił, która wszystkim porusza. Inaczej mówiąc: Każdy ruch jest ruchem, który powstał zgodnie z jakimś zamysłem. Rozpoczyna swe działanie zgodnie z zamysłem tej większej Siły i porusza się właśnie dlatego, że przez Nią został pomyślany.
  Co zatem stoi na początku każdego ruchu? Myśl, która obmyśliła sobie wszystko takim, jakie jest. Co z tego wynika? Dla tej Myśli nie ma niczego, czego ona nie chce takim, jakie jest i takim, jak się ono porusza. Każdy ruch jest ostatecznie ruchem Ducha, dla którego nic się nie kończy. Wszystko co było, obmyślił On sobie właśnie takim, jakie jest i takie ukazuje się nam w tu i teraz oraz ukaże w tym, co ma nadejść. Ponieważ obmyśla On sobie to, co ma nadejść, tak samo jak wymyślił to, co już było, tym samym to, co było, w pełni odnosi się do tego, co ma nadejść i dopiero w nim osiąga swoje spełnienie. Dlatego przeszłość dotyczy też przyszłości. To, co było, porusza się w kierunku tego, co ma nadejść i dopiero w nim osiąga swoje spełnienie.
  Również to, co jest teraz przyszłością, stanie się przeszłością i zmierzać będzie ku temu, co przed nim. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że kiedyś to, co wprawia wszystko w ruch, mogłoby się zatrzymać. Tak bowiem, jak nie może być niczego, co nie pochodziłoby od tej Myśli, tak samo nie może być nic po Niej. W obliczu tej Myśli kończy się wiele naszych dotychczasowych przypuszczeń i wyobrażeń, na przykład odnośnie wolnej woli czy też osobistej odpowiedzialności. Kończy się wiele charakterystycznych dla naszej kultury osądów i rozróżnień na płaszczyĄnie wartości.
  W pierwszym rzędzie mam tu na myśli czynienie różnic między dobrem a złem, tym, co właściwe a tym co niewłaściwe, między wybrańcami a potępionymi, górą a dołem, tym co lepsze i tym, co skazane na niepowodzenie, a ostatecznie różnicowanie życia i śmierci.
  Mimo to rozróżniamy nadal i tymi różnicami żyjemy, ale czy to rozróżniane nie należy także do tego Ducha i nie jest przez Niego obmyślone, zamierzone i aprobowane?
  Należy uświadomić sobie: to, co minęło i to, co ma nadejść nie są tym samym. Pierwsze jest w drodze ku drugiemu, dlatego też wedle naszego doświadczenia istnieje to, co było i to, co będzie, to czego jest więcej i to, czego jest mniej. Co to znaczy, że czegoś jest mniej albo, że czegoś jest więcej? Jest mniej lub więcej świadomości. Cały czas bowiem poruszamy się w harmonii z Duchem i Jego obejmującym ruchem od mniejszej ku większej świadomości. Jesteśmy więc w stanie poruszać się od tego, czego jest mniej, ku temu, czego jest więcej, co dla tego Ducha jest nie do pomyślenia, bo nie rozróżnia On pojęć mniej i więcej. Mimo to, ruch ten jest we wszystkim, co nas w nim spotyka i działa wedle Jego zamysłu. Komu udaje się osiągnąć większą harmonię ze świadomością tego Ducha? Czy jesteśmy w stanie dokonać tego osobiście, bez udziału innych? Czy może wszyscy ludzie, którzy byli, są i będą, razem krocząc po tej drodze osiągną tę świadomość wspólnie? Może osiągną ją razem ze wszystkimi doświadczeniami, które zdobyli albo jeszcze będą musieli zdobyć? Zarówno z tymi należącymi do nas, jak i do innych? Zarówno w tym życiu jak i w życiu wielu innych ludzi? Również w tym wypadku, tylko wraz z innymi?

 3. Wolność
  Oczywiście pod wieloma względami czujemy się wolni oraz odpowiedzialni zarówno za nasze czyny, jak i ich skutki. Równocześnie wiemy jednak, że jakaś inna, wprawiająca wszystko w ruch duchowa Siła obmyśliła sobie naszą wolność, odpowiedzialność, winę z wszelkimi jej skutkami w taki sposób, że wydają się one być naszymi własnymi.
  Czy to oznacza, że wtedy działamy inaczej? Czy w ogóle jesteśmy w stanie działać inaczej? I skąd powinniśmy czerpać siłę, aby móc działać inaczej i inaczej się poruszać?
  Co zatem pozostaje nam samym? Działać dokładnie tak, jak dotychczas i zgodzić się na naszą wolność, odpowiedzialność, przeszłość oraz winę ze wszystkimi jej skutkami, takimi, jakie one były i jakich sami doświadczyliśmy. Równocześnie doświadczamy wyników naszego działania jako coraz więcej świadomej harmonii z wprawiającym wszystko w ruch Duchem. Doświadczamy ich też jako więcej świadomości dla nas samych i dla wszystkich, którzy niosą z nami skutki naszej wolności i naszej odpowiedzialności, naszego działania i naszej winy. Każdy z nas doznaje zatem podobnych procesów w sposób odmienny, zbierając tym samym różne doświadczenia. Kiedy jesteśmy w stanie dostrzec równocześnie dwie rzeczywistości, jak to jest być wolnym i zarazem tej wolności pozbawionym, osiągamy większą świadomość, być może również większą harmonię z tym wszystko poruszającym Duchem, która zarówno nam samym jak i innym pozwala uczynić krok dalej na drodze ku tej jeszcze większej, wszystko obejmującej świadomości.

 4. Zmartwienie
  Na tym duchowym poziomie kończą się zmartwienia, również te związane z przyszłością Hellinger sciencia®. Nauka ta wypływa z ruchu Ducha taką, jaką On sam sobie obmyślił i pozostaje w ruchu, bez względu na to czy ktoś się na nią zgadza, czy też ją odrzuca. Jako nauka uniwersalna dowodzi swojej prawdy zarówno w jednym jak i drugim przypadku już tylko poprzez swoje działanie. Jak to w takim razie jest z naszymi obawami dotyczącymi tego, co przyniesie przyszłość? Zmartwieniami, które związane są z przyszłością nas samych, przyszłością innych i świata? Czyż troski te nie okazują się za każdym razem niedorzeczne, jakbyśmy poprzez nasze lęki mogli coś zmienić albo czemuś zapobiec? Byłyby to obawy wbrew ruchowi Ducha, tak jakby w ogóle od Niego nie zależały. Inaczej jest z martwieniem się w harmonii z ruchem Ducha. Ten niepokój odczytywany jest jako troska w służbie świata, tego świata, którym Duch ten porusza. Zmartwienia te harmonizują się z porządkami życia, również z jego początkiem i końcem.

 5. Przyszłość
  Kiedy pozostajemy w harmonii z zamysłem Ducha, każda przyszłość jest dla nas w tu i teraz, bo Duch ten obmyśla wszystko w tu i teraz. W tym duchowym wymiarze kończą się zmartwienia o to, co ma nastąpić, bowiem, to co ma nadejść, ukazuje nam się w harmonii z tym ruchem. Ponieważ jest coś, co ma nastąpić, istnieje zatem dla nas tym samym jakaś przyszłość, jednak przyszłość ta jest już teraz. Hellinger sciencia® jest nauką odnoszącą się do tu i teraz. Wszystkie odnoszące się do niej wglądy działają teraz i natychmiast, tak jak bezzwłocznie działa także każdy związany z jej wglądami opór. Jest to kolejny z szeregu dowodów na to, że Hellinger sciencia® jest prawdziwą nauką, nauką o naszych związkach i relacjach w tu i teraz.


 6. Miłość
  Hellinger sciencia® jest ostatecznie uniwersalną nauką o miłości. Tej miłości, która łączy ze sobą wszystko w równym stopniu i w ten sam sposób do siebie przyjmuje.
  Jak udaje się taka miłość? Może ona zyskać spełnienie jedynie w harmonii z myśleniem Ducha, który porusza całością w taki sposób, aby odbywało się to zgodnie z Jego zamysłami. To miłość w zgodzie z ruchem, jaki wypływa od tego Ducha. Miłość, która wie, jak kocha i jak jej kochać wolno, gdyż wiedzę taką otrzymuje od tego Ducha, będąc z nim w pełnej harmonii. Tak jak świadomość, tak też miłość ta jest czysta, ponieważ poruszana jest przez inny rodzaj myślenia. To czysta, wiedząca miłość.
  Patrząc z tej perspektywy jest ona także miłością twórczą, będącą w pełnej harmonii z myślą tego Ducha, stąd miłość ta również staje się nauką, nauką uniwersalną. Jako nauka uniwersalna działa w sposób uniwersalny. Działa, ponieważ jest prawdziwa.


Wasz Bert Hellinger


Powyższy tekst jest wprowadzeniem do książki Berta Hellingera pt.: „Miłość Ducha”. Może on w pewnych fragmentach odbiegać od wersji wydawnictwa „Czarna Owca”, gdyż jest to wersja po korekcie Pani Redaktor – Anny Gąszczyk.
Wszelkie prawa zastrzeżone